ประวัติ ( Company History )

บริษัท โกลบอลทรีท จำกัด เปิดดำเนินการในปี 2550 ให้บริการจัดการน้ำเสีย และบริการจัดการแมลงและสัตว์พาหะรบกวน ด้านการจัดการแมลงและสัตว์พาหะรบกวน บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางการจัดการแมลงและสัตว์พาหะรบกวนแบบบูรณาการ (IPM)เป็นกลยุทธ์การจัดการแมลงและสัตว์พาหะรบกวน ที่ผสมผสานกิจกรรมและเครื่องมือการจัดการแมลงและสัตว์พาหะรบกวน  ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อบรรลุถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ให้บริการจัดการแมลงและสัตว์พาหะรบกวน ต้องรับมือกับความท้าทายหลัก 2 ประการคือ
1.ลูกค้าใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2.การต่อต้านต่อสารกำจัดแมลงแบบเดิมที่เพิ่มขึ้น
เพื่อรับมือกับความท้าทายข้างต้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินงานตามแนวทางการจัดการแมลงและสัตว์พาหะรบกวนแบบบูรณาการ (IPM) เป็นวิธีการจัดการแมลงและสัตว์พาหะรบกวนที่เร็วกว่า สะดวกกว่า และยั่งยืนกว่า ขั้นตอนของ IPM มี 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
          1. ตรวจสอบ (Inspection) การตรวจสอบควรทำเป็นลำดับโดยครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นโครงสร้างทั้งหมด ทั้งภายในภายนอก โดยมุ่งเน้นไปสิ่งดังนี้ ปัญหาความชื้น รอยร้าวและรอยแตก ทางเข้าออก พื้นที่จัดการขยะ การเก็บกวาดอาคาร
          2. วินิจฉัยปัญหา (Identification) การวินิจฉัยปัญหาอย่างแม่นยำนำไปสู่กลยุทธ์การควบคุมที่ถูกต้อง เพื่อหาชนิดของแมลงที่บุกรุกและระดับการระบาดของแมลง
          3. ให้คำแนะนำ (Recommendation) แจ้งให้ลูกค้าทราบในสิ่งที่พบ ให้คำชี้แนะกับลูกค้าถึงวิธีการที่จัดการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อจำกัดรวมทั้งค่าใช้จ่าย
          4. จัดการ (Treatment) เป็นการผสมผสานเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อกำจัดหรือป้องกันการกลับเข้ามาของแมลงและสัตว์พาหะรบกวน ได้แก่ การสุขาภิบาล การติดเครื่องป้องกัน การใช้กับดัก วิธีที่ไม่ใช้สารเคมี การใช้สารเคมี
          5. ประเมินผล (Evaluation) ผลจากการจัดการได้ผลดีเพียง การบุกรุกของแมลงและสัตว์พาหะรบกวนหายไปหรือลดลงหรือไม่ ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการไหม

วิสัยทัศน์ ( Vision )

ผู้เชียวชาญธุรกิจบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
To Be Prefered an Eco-Friendly Professional Business Counselor

คำขวัญ ( Motto )

ยึดมั่นธรรมาภิบาลต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อส่งต่อบริการที่ดีให้กับลูกค้า
Adhering good governance to associates in order to deliver good service to customer

ค่านิยม (Value)

  ต่อบริษัท (To Company) : ดำเนินธุรกิจบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตและมีกำไรอย่างยั่งยืน (Sustainable growth and profitable in eco-friendly service business)

  ต่อลูกค้า (To Customers) : เสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแก่ลูกค้า ด้วยราคายุติธรรม (Provide superior products and services with a reasonable price to customers)

  ต่อพนักงาน (To Associates) : สนับสนุนการพัฒนาความสามารถพนักงานในการทำงานระดับมืออาชีพอย่างเต็มศักยภาพ (Continuous developing associate’s competency to work as professional team)

  ต่อชุมชน (To Comunity) : ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่สังคมและชุมชน (Protect our good environment with community)

  ต่อคู่ค้า (To Partnership) : ดำเนินธุรกิจแบบสมประโยชน์ (Win-Win) กับคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

บริษัท โกลบอลทรีท จำกัดได้รับ รางวัลบริษัท ธรรมาภิบาลดีเด่น สามปีซ้อน (ประจำปี 2558-2560)